Algemene Voorwaarden

VOL-ENERGIE
Stationslaan 11
9411 PS Beilen
info@vol-energie.nl
+31 621561098
KvK nummer 65077032
IBAN nummer NL 47 ABNA 0503 9578 79
BTW nummer NL104594437B02
BIC code ABNANL2A

Algemene voorwaarden VOL-ENERGIE

Inhoudsopgave

 1. Algemene bepalingen
 2. Wanneer is er een overeenkomst?
 3. Wat kunt u van VOL-ENERGIE verwachten?
 4. Wat zijn uw verplichtingen?
 5. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van VOL-ENERGIE
 6. Hoe betaalt u voor de dienstverlening van VOL-ENERGIE
 7. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?
 8. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
 9. Intellectuele eigendomsrechten
 10. Wie is waarvoor aansprakelijk?
 11. Klachten en geschillen
 12. Toepasselijk recht

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen VOL-ENERGIE en u, de klant (eventueel ook te noemen als ‘opdrachtgever’).
Uw voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

1.3 De werkzaamheden van VOL-ENERGIE bestaan uit het bieden van inzicht in energieportefeuille, waardoor besparingsmogelijkheden (in verbruik en/of kosten) kunnen worden gerealiseerd. Verder biedt VOL-ENERGIE diensten om zaken efficiënter te (laten) organiseren, beïnvloedbare componenten voor u te optimaliseren en het inkopen van (commodity) producten. Tot slot kan VOL-ENERGIE ook uw verbruiken monitoren,de (energie)facturen controleren en het contractbeheer van uw energieportefeuille doen. Dit alles zal hierna ‘dienstverlening’ worden genoemd. In een overeenkomst zal worden uitgewerkt welke diensten door ons specifiek voor u worden verricht.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

2.1 Alle aanbiedingen van VOL-ENERGIE gelden voor 30 dagen, tenzij in de overeenkomst iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als deze informatie onjuist blijkt te zijn, dan draagt u

daarover de verantwoordelijkheid. VOL-ENERGIE mag te alle tijden de aanbieding zo nodig en eenzijdig aanpassen.

2.2 Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding ontvangt u van VOL-ENERGIE een schriftelijke voorstel (per mail) en/of overeenkomst. Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden ondertekend en worden teruggestuurd aan VOL-ENERGIE.

De overeenkomst komt tot stand na deze schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de dienstverlening door VOL-ENERGIE

2.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de overeenkomst gelden alleen wanneer dit schriftelijk tussen u en VOL-ENERGIE is afgesproken. Als een wijziging leidt tot hogere kosten, mag VOL-ENERGIE dit doorberekenen aan u

Artikel 3. Wat kunt u van VOL-ENERGIE verwachten?

 3.1 VOL-ENERGIE heeft een inspanningsverplichting. VOL-ENERGIE zal de dienstverlening naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. VOL-ENERGIE zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.

3.2 VOL-ENERGIE zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de dienstverlening. Als u hierom vraagt, zal alle informatie over de voortgang van de dienstverlening aan u worden verstrekt.

3.3 VOL-ENERGIE zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover VOL-ENERGIE behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

3.4 Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal VOL-ENERGIE ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u VOL-ENERGIE schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?

 4.1 U moet alle gegevens, die VOL-ENERGIE nodig heeft om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan VOL-ENERGIE overhandigen. U staat in voor de juistheid van deze gegevens.

4.2 Als door VOL-ENERGIE een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u ons hiervan op kortst mogelijke termijn op de hoogte stellen.

4.3 Analyses die door VOL-ENERGIE zijn gegeven mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgesteld en verstrekt.

4.4 U sluit zelf een overeenkomst met leveranciers, dit kan ook door VOL-ENERGIE te machtigen dit namens u te doen. De leverancier is verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze leveranciersovereenkomst. Als er

problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de leverancier aanspreken en niet VOL-ENERGIE.

Artikel 5. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van VOL-ENERGIE?

 5.1 In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten vastgelegd.

5.2 VOL-ENERGIE heeft het recht om in de contractperiode de prijs te verhogen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor VOL-ENERGIE met zich meebrengen.

5.3 Wanneer u nog niet aan al uw (betaling) verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag VOL-ENERGIE haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan.

5.4 VOL-ENERGIE heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betaling) verplichtingen.

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de dienstverlening van VOL-ENERGIE ?

6.1 Facturen die u rechtstreeks van VOL-ENERGIE ontvangt, dient u 30 dagen na de factuurdatum te voldoen.

6.2 Betaalt u niet binnen de afgesproken termijn dan bent u direct, na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke rente plus 2%. Ook moet u dan alle (buiten) gerechtelijke incassokosten van

VOL-ENERGIE betalen. Deze kosten zullen worden berekend op basis van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als VOL-ENERGIE meer kosten moet maken, dan mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

6.3 Een eventuele vergoeding vanuit de (energie) leverancier wordt, tenzij anders overeengekomen, door VOLENERGIE rechtstreeks gefactureerd aan de leverancier. U ontvangt hierover dus geen factuur van VOL-ENERGIE.

Artikel 7. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.

7.2 Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.

7.3 Als u de overeenkomst opzegt, moet u de mogelijke kosten vergoeden die hierdoor door VOL-ENERGIE gemaakt moeten worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van uw contract met de leverancier(s).

7.4 VOL-ENERGIE mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:

-u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;

-er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf.
VOL-ENERGIE hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.
VOL-ENERGIE heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

7.5 Ook mag VOL-ENERGIE de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat voldoende zekerheid tot betaling is gesteld door u.

Artikel 8. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

8.1 Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor VOL-ENERGIE niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dit de schuld van VOL-ENERGIE is. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier.

8.2 Wanneer er sprake is van overmacht mag VOL-ENERGIE de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u moet betalen.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 VOL-ENERGIE heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.

9.2 U blijft eigenaar van de stukken die u aan VOL-ENERGIE ter inzage heeft gegeven.

9.3 U mag niet het werk van VOL-ENERGIE openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij de VOL-ENERGIE u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 10. Wie is waarvoor aansprakelijkheid?

10.1 VOL-ENERGIE verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. VOL-ENERGIE kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.

10.2 VOL-ENERGIE is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u VOL-ENERGIE in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van een redelijk vakbekwaam adviseur mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval VOL-ENERGIE derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening. Onder derden worden uitdrukkelijk niet verstaan de leveranciers met wie u een overeenkomst sluit, al dan niet na tussenkomst van VOL-ENERGIE.

10.3 Als VOL-ENERGIE aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VOL-ENERGIE. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is VOL-ENERGIE slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.

10.4 Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.

10.5 Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan VOL-ENERGIE (tenzij het gaat om een situatie zoals in artikel 10.1 is genoemd).

Artikel 11. Klachten en geschillen

11.1 Wanneer u onverhoopt een klacht zou hebben over onze dienstverlening, dan vernemen we dat graag ook schriftelijk. We zullen hier dan binnen geredelijke termijn een antwoord en/of oplossing op geven.

11.2 Voor een adequate verwerking vragen wij u om klachten niet later dan een 1 maand nadat u kennis heeft genomen van de klacht aan VOL-ENERGIE te melden. De (aanvullende) schade als gevolg van het wachten kunnen wij niet voor onze rekening nemen.

11.3 Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot een bevoegde rechter. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Einde Algemene Voorwaarden van VOL-ENERGIE.